Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
357

ŽIVOTA SPAŠENO

550

POMOGNUTIH PORODICA

25

REALIZOVANIH PROJEKATA

2,095

RADIJSKIH EMISIJA REALIZOVANO

OTVORENA MREŽA

OTVORENA MREŽA je neprofitna i nezavisna nevladina organizacija osnovana u oktobru 2009. godine u Sarajevu sa registracijom na nivou cijele BiH. Na čelu sa dr. Almirom Čehajićem, u javnosti poznatijim kao Batko, OTVORENA MREŽA okuplja tim mladih, obrazovanih i prije svega odgovornih ljudi potpuno posvećenih ostvarivanju zacrtanih ciljeva udruženja. Od svog osnivanja, OTVORENA MREŽA se pozicionirala u bh. društvu i državi kao vodeći faktor u pružanju podrške i pomoći oboljelim građanima BiH, ali takođe i u oblasti promovisanja i zaštite ljudskih prava kroz svoje projektno odjeljenje. U tom smislu, OTVORENA MREŽA realizovala je niz uspješnih projekata u cilju podizanja svijesti bh. društva o aktuelnim socijalnim, ekonomskim, kulturološkim, i drugim problemima, ali je i aktivno doprinjela pozitivnim promjenama u različitim oblastima bh. društva i to prije svega u oblasti zdravstva u BiH.

Nastala kao direktan proizvod popularne jutranje radijsko-televizijske emisije „Udri Muški“ i njenog autora dr. Almira Čehajića Batka koji je iz osobnog iskustva gubitka kćerke zbog neodgovarajućeg zadravstvenog sistema u BiH, odlučio da medijski prostor kojeg ima koristi u jedinstvenom konceptu koji će omogućiti građanima BiH koji su bolesni da to kažu i pronađu rješenje za svoj zdravstveni problem, OTVORENA MREŽA nastavila je da razvija i dalje svoje medijske resurse i u tom smislu danas svoj Specijalizirani humanitarni program, svoje projektne i druge aktivnosti prezentira još uvijek putem jutarnjeg radijsko- televizijskog programa „Udri Muški“ koji se emituje na televiziji „Pink BH“, „Radiju OTVORENA MREŽA“ i združenoj mreži 54 radio stanice u zemlji i regionu. Pored posjedovanja medijskog prostora, OTVORENA MREŽA kao nevladina organizacija, ima svoj glavni ured u Sarajevu, kao i urede u Bijeljini i Banja Luci. Uspostavljenom unutrašnjom organizacijom i određenim mehanizmima djelovanja (medijski rad, humanitarne akcije, program društveno odgovornog poslovanja, zajednički humanitarni telefoni, projekti, itd.) OTVORENA MREŽA uspjela je da spasi preko 560 života građana BiH od kojih su odustale odgovorne državne i društvene strukture.

U tom smislu, OTVORENA MREŽA danas funkcioniše kao posljednje utočište i nada za oboljele građane BiH, koji ne mogu da se liječe u svojoj zemlji i kojima je potrebno liječenje u inostranstvu. Sistemom medijskog prezentovanja najurgentnijih slučajeva Specijaliziranog humanitarnog programa OTVORENE MREŽE i prikupljanjem finansijskih sredstava za njihovo hitno izmještanje i liječenje u inostranstvu, OTVORENA MREŽA nastoji da na transparentan i odgovoran način preuzme ulogu države u obezbjeđivanju najboljih uslova za navedene bh. građane, dok istovremeno pokušava da utiče na odgovorne državne strukture da se zakonodavna situacija u ovoj oblasti dopuni, izmjeni i da počne da se implementira u praksi.

Pored oblasti zdravstva, u okviru kojeg OTVORENA MREŽA aktivno djeluje od svog osnivanja, širok je spektar aktivnosti koje su sprovedene i koje su u planu da se realizuju u okviru ove organizacije. S tim u vezi, OTVORENA MREŽA bazira svoje djelovanje kroz četiri oformljena sektora:

1. Specijalizirani humanitarni program:

 • Desk research – pronalaženje i ostvarivanje suradnje sa odgovarajućom klinikom, obezbjeđivanje pacijentima/korisnicima Specijaliziranog humanitarnog programa OTVORENE MREŽE najbolje uslove za liječenje (po sistemu ravnopravnosti sa stranim državljanima ili što povoljnije uslove),
 • Fundraising – medijsko prezentovanje slučajeva, odnosno omogućavanje korisnicima Specijaliziranog humanitarnog programa da se obrate širokom auditorijumu i privuku pažnju javnosti na svoj problem kako bi se na taj način prikupila potrebna finansijska sredstva;
 • Coordination – izmještanje pacijenata na renomirane klinike u inostranstvu, obezbjeđivanje pratnje prevodioca/koordinatora, transporta (organizovanje specijalnog avionskog prevoza kada je to neophodno) i smještaja pacijenata/korisnika programa OTVORENE MREŽE;
 • Tracking – organizovanje dočeka svakog pacijenta/korisnika Specijaliziranog humanitarnog programa OTVORENE MREŽE, proizvodnja reportaža ili kratkometražnih filmova o svakom pacijentu/korisniku;

2. Medijski sektor – realizacija medijskih projekata:

 • Community radio „Radio OTVORENA MREŽA“ – Kao jedan od prvih neprofitnih community radija u BiH, community radio „Radio OTVORENA MREŽA“ započeo je sa radom 2012. godine sa pokrivenošću u cijeloj državi. Nosilac dozvole za neprofitni community radio „Radio OTVORENA MREŽA“ je „OTVORENA MREŽA“. Popularno nazvan ROM, radio posjeduje 9 predajnika i emisionih stanica širom BiH čime omogućuje veliku pokrivenost.
 • Medijski projekat – emisija „Udri Muški“ –  Najgledaniji jutarnji program u BiH realizovan u koprodukciji sa City d.o.o. i TV „Pink BH“.
 • Medijski projekat – emisija „Hrabri ljudi“ – Reality program OTVORENE MREŽE na TV „Pink BH“, emisija u kojoj se prikazuju životne priče o humanosti hrabrih ljudi, emisija u kojoj ljudi pomažu ljudima.

3. Projektni sektor-  izrada i izvedba projekata u okviru programa udruženja;

4. Projekat/program društveno odgovornog poslovanja (Corporate Social Responsibility Program)

Koncept koji se već godinama primjenjuje u svijetu – korporativna društvena odgovornost, nema jedinstvenu definiciju, ali sve više organizacija, preduzeća i ostalih zainteresiranih strana širom svijeta postaju svjesnije potrebe za društveno odgovornim ponašanjem i prednostima koje iz toga proizilaze. Da je društveno odgovorno poslovanje postalo i važan faktor međunarodnog poslovanja i ponašanja dokazuje i usvajanje ISO 26000 međunarodnog standarda koji daje uputstva i smjernice u vezi sa društvenom odgovornošću. Prije svega, cilj korporativne društvene odgovornosti ili CSR-a je da doprinese održivom razvoju. Mnoge zainteresirane strane primjenjuju ovaj koncept iz filantropskih namjera, te u ovom smislu korporativna filantropija smatra se posebnim tipom aktivnosti društveno odgovornog poslovanja. Naime, ovakav vid poslovanja odnosi se na čin kojim zainteresirane strane odvajaju dio profita ili resursa kako bi na taj način višestruko doprinijeli razvoju sopstvenih kapaciteta i društva, a između ostalog i povezali svoj brand s društveno odgovornim ponašanjem, te pozitivno uticali na prodaju/pozicioniranje na tržištu i na lojalnost kupaca/korisnika. OTVORENA MREŽA želi da kroz svoj Program društveno odgovornog poslovanja (CSR) podstakne sve zainteresirane strane (firme, korporacije, organizacije, agencije i druge) da uspostavljanjem suradnje i osmišljavanjem zajedničkih društveno korisnih akcija i projekata pomognu liječenje oboljelih lica koja su u Specijaliziranom humanitarnom programu OTVORENE MREŽE.

Ukoliko ste zainteresirani za moguću suradnju, možete se direktno obratiti timu OTVORENE MREŽE svaki radni dan na sljedeći broj telefona: 033/664403 ili putem e-mail adrese: info@otvorenamreza.ba

5. Na koncu, OTVORENA MREŽA nastoji da, svojim inovativnim pristupom, podstiče građanski aktivizam, pa i građansku neposlušnost, razvija duh civilnog društva u BiH, promovira vrijednosti demokratskog društva, utiče na pozitivne promjene u državi, kao i da podstiče razvoj političkog dijaloga i demokratske političke kulture u BiH. Prvi korak u realizaciji ovih ciljeva OTVORENA MREŽA je uspjela da sprovede i to dobijanjem dozvole za neprofitni radio od Regulatorne agencije za komunikacije BiH čime je uspostavljen community radio “Radio OTVORENA MREŽA”, neprofitni društveni radio sa pokrivenošću u cijeloj BiH.

Ciljevi OTVORENE MREŽE:

 • Obezbjeđivanje podrške i pomoći u liječenju urgentnim slučajevima bolesnih građana BiH od kojih su odustale odgovorne državne i društvene strukture;
 • Jačanje kapaciteta građanskog društva preko projekata koje će OTVORENA MREŽA realizirati;
 • Medijski rad fokusiran na prezentiranje „običnog, malog“ čovjeka kao i puno i aktivno učešće u procesima donošenja odluka o pitanjima koja se tiču njihovog svakodnevnog života i u totalitetu svih problema koji su realitet bh. duštva;
 • Medijski rad  na unaprijeđenju komunikacije (između ljudi, na relaciji građani- vlast, nevladin sektor- vlast, građani- nevladin sektor);
 • Realiziranje emisija u okviru projekta „Udri Muški“ kroz koju će se direktno u medijskom smislu promovirati i ostvarivati svi ciljevi OTVORENE MREŽE;
 • Promocija i podrška procesima donošenja odluka i javnih politika u oblasti zdravstva i drugim oblastima;
 • Poduzimanje drugih aktivnosti potrebnih radi ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja, u skladu sa zakonom;

Vizija

Imamo viziju da budemo vodeća organizacija u promovisanju i zaštiti ljudskih prava u bh. društvu, te da budemo prepoznati kao most između „malog, običnog čovjeka” sa specifičnim problemom i širokog auditorijuma u zemlji i regionu, čime se „malom, običnom čovjeku” pruža mogućnost za obraćanje velikom broju ljudi.

Misija

Naša misija je da pokažemo da je svaki čovjek značajan i da može puno, te da je svaki individualac jači od sistema kada se nađe u situaciji da se bori za zdravlje svoje porodice ili za sebe, kao i da stalnim unaprijeđenjem sopstvenih resursa i kapaciteta transparentno, predano i odgovorno pružimo pomoć oboljelim građanima i podršku razvoju bh. društva.

Vrijednosti

Humanost
Radićemo uvijek sve da uspijemo u ostvarivanju naše misije u pomaganju bolesnih i potrebitih građana BiH

Predanost
Dat ćemo uvijek najbolje od sebe da uspijemo u postizanju dogovorenih ciljeva udruženja

Transparentnost
U našem radu i poslovanju, kao i u našim odnosima sa oraganima vlasti, članovima lokalne zajednice, javnošću, donatorima i drugim poslovnim partnerima biti ćemo transparentni i djelovat ćemo u skladu sa etičkim, moralnim, medicinskim, poslovnim i pravnim standardima.

Odgovornost
Bit ćemo osobno i transparentno odgovorni u postizanju dogovorenih ciljeva. U svome djelovanju pridržavat ćemo se pozitivnih zakonskih, podzakonskih i drugih propisa koji su na snazi u BiH, te međunarodnih standarda za nevladin sektor.

Poštovanje
Učinkovito ćemo dijeliti zajednički rad, podržavati svoje kolege i s poštovanjem se ophoditi sa našim darivateljima, suradnicima, donatorima i svim ljudima s kojim se susrećemo u svom radu. U svim našim aktivnostima i odnosima partnerstva i podrške zalagat ćemo se za jačanje duha i atmosfere saradnje u najboljem interesu nas i u interesu korisnika naših usluga.

Nepristrasnost
U realizaciji svojih aktivnosti sarađivaćemo sa svim demokratski orjentisanim pojedincima, organizacijama i institucijama bh društva, ne preferirajući pri tome nijednu ideološku, političku ili bilo koju drugu orjentaciju. Principu nepristrasnosti biće osnova na kojoj ćemo gradi kredibilitet svojih ukupnih programskih i projektnih aktivnosti.

Nezavisnost
U svom djelovanju i aktivnostima bićemo u potpunosti neovisni od bilo kakvih spoljnih uticaja i pritisaka.Dosljedno ćemo čuvati svoju autonomnost/nezavisnost i nećemo prihvatiti bilo kakva nametanja i uvjetovanja koja bi mogla kompromitirati našu misiju, principe i ciljeve za koje se zalažemo.

Solidarnost
U svojim djelatnostima i aktivnostima uvijek ćemo njegovati odnos uzajamnosti i uzajamnog pomaganja urgentnim slučajevima bolesnih građana BiH od ćijih života su odustale odgovorne državne i društvene strukture.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.